هنوز امیدی برای پولدار شدن هست ...

هنوز امیدی برای پولدار شدن هست ...

در هر جمعی که باشیم یک پای صحبت از وضعیت خراب بازار است و نارضایتی از اوضاع اقتصادی مردم. دیگر هیچ تردیدی در این بین وجود ندارد ، چراکه از مقامات بلند پایه حکومتی تا کارشناسان مسائل اقتصادی و صاحبان مشاغل و تا عموم مردم کف خیابان همه و همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و روزی نیست که در جراید و رسانه های مختلف سمعی و بصری شرحی بر این ماوقع عنوان نشود.

دامه مطلب